ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

БулПРОЕКТ ООД извършва цялостни проекти на пожароизвесителни системи, включително консултации и предпроектни проучвания, изготвяне на проекта и узаконяването им пред отговорните за това органи.

Пожароизвестителните системи, които фирмата проектира са три вида и в зависимост от характеристиките на конкретния обект, изискването на клиента и/или предвидения бюджет могат да бъдат:

  • Конвенционални
  • Аналогово-адресируеми
  • Аспираторни

Проектите отговарят на българските нормативни изисквания, както и на европейските и международни стандарти, възприети в областта на пожарната безопасност.

НАЗАД

Консултиране

БулПРОЕКТ ООД извършва предпроектни проучвания, технически експертизи и консултации, както и изготвяне на цялостни концепции за противопожарната защита и сигурността на обекта, с цел постигане на оптимални проектни резултати и максимална удовлетвореност на клиента и инвеститора.

Проектиране

БулПРОЕКТ ООД изготвя професионални проекти благодарение на екип от висококвалифицирани проектанти с дългогодишен опит. Проектите са съобразени с българските нормативни изисквания и отговарят на европейските норми в сферата на противопожарната защита и сигурност, възприети и като български държавни стандарти.

Узаконяване

БулПРОЕКТ ООД работи в тясно сътрудничество с техническите служби, отговорни за противопожарната обезпеченост на обектите, като предлага за своите клиенти услуги по узаконяване на проекта, както и дейности, свързани с периодична проверка и актуализиране състоянието на противопожарната защита на обекта в съответстви с нормативните изисквания.