БулПРОЕКТ ООД изготвя цялостни проекти по част "Пожарна безопасност"

ПОВЕЧЕ ...

БулПРОЕКТ ООД изготвя досиета по пожарна безопасност на обекти

ПОВЕЧЕ ...

БулПРОЕКТ ООД извършва цялостни проекти на пожароизвесителни системи

ПОВЕЧЕ ...

БулПРОЕКТ ООД извършва цялостни проекти на пожарогасителни системи

ПОВЕЧЕ ...

Консултиране

БулПРОЕКТ ООД извършва предпроектни проучвания, технически експертизи и консултации, както и изготвяне на цялостни концепции за противопожарната защита и сигурността на обекта, с цел постигане на оптимални проектни резултати и максимална удовлетвореност на клиента и инвеститора.

Проектиране

БулПРОЕКТ ООД изготвя професионални проекти благодарение на екип от висококвалифицирани проектанти с дългогодишен опит. Проектите са съобразени с българските нормативни изисквания и отговарят на европейските норми в сферата на противопожарната защита и сигурност, възприети и като български държавни стандарти.

Узаконяване

БулПРОЕКТ ООД работи в тясно сътрудничество с техническите служби, отговорни за противопожарната обезпеченост на обектите, като предлага за своите клиенти услуги по узаконяване на проекта, както и дейности, свързани с периодична проверка и актуализиране състоянието на противопожарната защита на обекта в съответстви с нормативните изисквания.