ЦЯЛОСТНИ ПРОЕКТИ ПО ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

БулПРОЕКТ ООД изготвя цялостни проекти по част "Пожарна безопасност" от инвестиционното проектиране, включително активни и пасивни мерки за противопожарна защита:

 • Обемно планировъчни и функционални показатели на обекта
 • Класове на функционална пожарна опасност
 • Степен на огнеустойчивост на обекта и конструктивните му елементи
 • Класове по реакция на огън на конструктивните елементи и покритията
 • Пожароизвестителни инсталации
 • Пожарогасителни инсталации
 • Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина
 • Оповестителни инсталации и озвучаване
 • Водоснабдяване за пожарогасене
 • Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене
 • Евакуационно осветление

НАЗАД

Консултиране

БулПРОЕКТ ООД извършва предпроектни проучвания, технически експертизи и консултации, както и изготвяне на цялостни концепции за противопожарната защита и сигурността на обекта, с цел постигане на оптимални проектни резултати и максимална удовлетвореност на клиента и инвеститора.

Проектиране

БулПРОЕКТ ООД изготвя професионални проекти благодарение на екип от висококвалифицирани проектанти с дългогодишен опит. Проектите са съобразени с българските нормативни изисквания и отговарят на европейските норми в сферата на противопожарната защита и сигурност, възприети и като български държавни стандарти.

Узаконяване

БулПРОЕКТ ООД работи в тясно сътрудничество с техническите служби, отговорни за противопожарната обезпеченост на обектите, като предлага за своите клиенти услуги по узаконяване на проекта, както и дейности, свързани с периодична проверка и актуализиране състоянието на противопожарната защита на обекта в съответстви с нормативните изисквания.